Piasecki-Payroll

Piasecki-Payroll to firma outsourcing'owa świadcząca kompleksowe usługi związane z realizacją funkcji personalnej w małych i średnich przedsiębiorstwach. Ich zakres obejmuje administrację kadrową, prowadzenie płac i rozliczeń, audyty kadrowo-płacowe, wewnętrzne prawo pracy, systemy motywacyjne.

Administracja kadrowa

W ramach tej usługi zajmujemy się m.in.:

 • prowadzeniem bazy danych kadrowych pracowników Klienta,
 • administrowaniem dokumentacją pracowniczą,
 • sporządzaniem dokumentów związanych z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy / stosunku cywilnoprawnego (umowy, aneksy i porozumienia, wypowiedzenia umów, świadectwa pracy itp.),
 • przygotowywaniem i składaniem do ZUS dokumentów zgłoszeniowych (zgłoszenia, zmiany i wyrejestrowania),
 • prowadzeniem ewidencji i kontroli szkoleń BHP, okresowych badań lekarskich i innych uprawnień zawodowych,


 • ustalaniem uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów,
 • prowadzeniem ewidencji urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich i pozostałych absencji,
 • sporządzaniem i przesyłaniem sprawozdań statystycznych,
 • przygotowaniem dokumentacji na cele zasiłkowe czy emerytalno-rentowne pracowników.

Płace i rozliczenia

W ramach tej usługi zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem list wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • obsługą i rozliczaniem umów cywilno-prawnych,
 • przekazywaniem wynagrodzeń na konta osobiste pracowników,
 • sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
 • przygotowywaniem i przesyłaniem do ZUS dokumentów związanych z rozliczaniem wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,


 • prowadzeniem imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przygotowywaniem informacji dla pracowników (paski płacowe, dawna RMUA),
 • sporządzaniem deklaracji PFRON,
 • sporządzaniem rocznych deklaracji podatkowych (pdof),
 • sporządzaniem zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Audyt kredytowo-płacowy

Tę usługę kierujemy do pracodawców, którzy chcą przeprowadzić niezależny przegląd stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Audyt kadrowo-płacowy opiera się na dokładnym zweryfikowaniu dokumentacji oraz praktyk stosowanych w Państwa organizacji i skonfrontowaniu z powszechnie obowiązującymi wymogami prawnymi.

Może być on przeprowadzony jednorazowo bądź też cyklicznie zgodnie z Państwa sugestią i potrzebami.

Naszą usługę szczególnie polecamy osobom, które przejęły zarządzanie w organizacji bądź nadzorują dział kadr i zależy im na kompleksowym oszacowaniu ryzyka kadrowego, weryfikacji stanu dokumentacji prawno-pracowniczej, dotychczasowego sposobu prowadzenia teczek osobowych, ewidencji czasu pracy etc.

W końcowym etapie naszego audytu kadrowego sporządzimy raport, w którym w wskażemy zgodności bądź też rozbieżności w Państwa dokumentacji z regulacjami prawnymi (wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi), jak również zaproponujemy rozwiązania zmierzające do poprawy jej stanu.

Zakres potencjalnego audytu kadrowo-płacowego może być znacząco rozbudowany, w zależności od preferencji Klienta. Przykładowo może on być skoncentrowany na następujących zagadnieniach:

 • weryfikacja obowiązujących przepisów wewnątrzzakładowych i ich przestrzeganie (m. in. regulaminy pracy, regulamin wynagradzania),
 • weryfikacja i kontrola poprawności prowadzonej dokumentacji pracowniczej,
 • weryfikacja prowadzonej ewidencji czasu pracy,
 • ustalenie uprawnień pracowniczych (wymiar urlopów, uprawnienia emerytalne),
 • weryfikacja prawidłowości naliczania wysokości wynagrodzeń, w tym m.in. poprawności ustalenia podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy,
 • sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
 • weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych oraz weryfikacja prawidłowości rozliczania umów cywilno-prawnych,
 • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych,
 • weryfikacja prawidłowości sporządzania miesięcznych i rocznych dokumentów rozliczeniowych US, ZUS, sprawozdań GUS, PFRON,
 • weryfikacja utworzonych rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, nagrody jubileuszowe, zaległe urlopy, premie, dokonywane odpisy na zakładowy fundusz socjalny oraz sposób wydatkowania tych środków,
 • weryfikacja obszarów, które mogą stanowić w przyszłości podstawę ewentualnego sporu między pracodawcą a pracownikiem i w konsekwencji doprowadzić strony przed sąd pracy,
 • weryfikacja pozostałych obszarów, składających się na całokształt prowadzonej administracji kadrowo – płacowej w przedsiębiorstwie.

Prawo Wewnętrzne

Oferujemy Państwu opracowanie aktów prawa wewnętrznego, m.in.:

 • regulaminu pracy,
 • regulaminu wynagradzania,
 • regulaminów premiowych, prowizyjnych,
 • regulaminu ZFŚS,
 • procedur szkoleniowych,
 • procedur rekrutacji, zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • procedur rekrutacji, zatrudniania i zwalniania pracowników,

Ponadto sporządzimy dla Państwa wzory umów o pracę, umów cywilno-prawnych, wypowiedzenia umowy o pracę, świadectwa pracy, kartę ewidencji czasu pracy, wzór umowy szkoleniowej oraz inne oświadczenia i formularze kadrowe zgodnie z wymogami Kodeksu pracy.

Systemy motywacyjne

Odpowiednia motywacja pracowników to źródło sukcesu firmy. Ale motywowanie jako funkcja zarządzania powinna przede wszystkim przyczyniać się do sprawnego funkcjonowania całości organizacji i w pierwszej kolejności zapewniać realizację celów biznesowych przedsiębiorstwa.

Aby przygotować efektywny system motywacyjny istotna jest nie tylko znajomość wszystkich aspektów motywacji, ale również znajomość samego Klienta, branży i otoczenia w którym On działa.

Naszą oferta obejmuje również budowę i wdrożenie rozwiązań, systemów motywacyjnych. W ramach tej usługi:

 • dopasowujemy już istniejące systemy, rozwiązania motywacyjne do zmian, które zaszły (zachodzą) w Państwa firmach,
 • zaprojektujemy i wdrożymy całkowicie nowe rozwiązania motywacyjne.

Korzyści płynące ze stworzenia efektywnego systemu motywacyjnego:

 • zwiększenie zaangażowania pracowników,
 • modelowanie pożądanych postawy i standardów jakości pracy, ugruntowanie zmian zachodzących w przedsiębiorstwie,
 • podniesienie wskaźników biznesowych,
 • kształtowanie wewnętrznego i zewnętrznego wizerunku przedsiębiorstwa jako firmy atrakcyjnej dla pracowników.

Dodatkowa oferta

Na życzenie Klienta współpracujemy z działami finansowo-księgowymi (lub zewnętrznymi firmami prowadzącymi rachunkowość naszych Klientów), sporządzamy zestawienia i raporty kadrowo-płacowe dla celów księgowych i sprawozdawczych, jak również na potrzeby analiz wewnętrznych, informacji zarządczej.

Na podstawie odrębnych upoważnień występujemy w imieniu Klientów przed urzędami, a ponadto oferujemy możliwość pełnej reprezentacji przed organami kontrolnymi (ZUS, PIP, UP czy US) w oparciu o powierzone pełnomocnictwo.

Na podstawie odrębnych upoważnień występujemy w imieniu Klientów przed urzędami, a ponadto oferujemy możliwość pełnej reprezentacji przed organami kontrolnymi (ZUS, PIP, UP czy US) w oparciu o powierzone pełnomocnictwo.

Współpracujemy z kancelarią prawną, która może reprezentować Państwa w zakresie sporów pracowniczych.